Algemene voorwaarden


Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17177193

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Schilder- en onderhoudsbedrijf RoWi, gevestigd te Son & Breugel hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. te maken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld wordt.
 3. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van bescheiden, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van bescheiden e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.
 6. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
  1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de gebruiker het recht een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en, afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn;
  2. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  3. dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor geen vertraging ondervindt;
  4. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
  5. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
  6. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
  7. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
  8. op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  9. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 2. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van de extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6: (OP)LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werk­zaamhe­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten c.q. de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werk­zaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs (aanneemsom), alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
 9. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgele­verd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeids­overeenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantie­dagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 10. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de over­eengekomen dag van oplevering.
 11. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid.
 12. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg te treden.
 4. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
 5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangeno­men dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
 7. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 9. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.
 10. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.
 11. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 12. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbon­den gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker.
 13. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschik­king gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmidde­len, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 14. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan bewuste roekeloosheid of opzet van de gebruiker, zijn directie of zijn leidinggevend personeel.

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  1. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
  2. indien de bedragen van stelpos­ten zich wijzigen;
  3. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
  4. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
  1. het aanschaffen van bouwmaterialen;
  2. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;
  3. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden inge­vuld.
   Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwmaterialen wordt verrekend voor zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelij­kerwijs rekening had moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verre­kend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

ARTIKEL 9: OPNEMING EN GOEDKEURING

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opne­ming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwe­zigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeen­komst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen 5 werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 7 van dit artikel, ingeval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.
 3. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schrifte­lijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd door de gebruiker ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 4. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de in lid 2 van dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 5. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aange­te­kende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in lid 1 van dit artikel bedoel­de dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan is het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 6. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van inge­bruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbe­treffende gedeelte.
 7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een eventuele inge­bruikneming niet in de weg staan.
 8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeen­komstige toepassing.

ARTIKEL 10: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het over­eenkomstig artikel 9 is of geacht wordt te zijn goedge­keurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. De gebruiker is verplicht de in lid 7 van artikel 9 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstel­len. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmid­dellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 1 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onder­houds­termijn aan de dag treden en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te her­stellen.

ARTIKEL 11: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

 1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de gebruiker ten gevolge van de schor­sing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ont­staat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewe­zen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen, dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwmaterialen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 (één) maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend.
 5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeen­komst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

ARTIKEL 12: BOUWMATERIALEN

 1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanig­heid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
 2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeenge­komen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwe­zig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onder­ling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
 5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpar­tij heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouw­materialen worden door de gebruiker afgevoerd.
 6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. De gebruiker neemt bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoorde­lijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugde­lijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukke­lijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorge­schreven.
 5. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 6. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – koste­loos te repareren dan wel te vervangen.
 7. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  2. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 8. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 9. Geen garantie geldt ten aanzien van verkleuring van hout en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere (natuurlijke) materialen.
 10. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 11. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van – en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of foutief onderhoud van – en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden, door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in tekeningen, berekeningen, gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3.  voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen/werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

ARTIKEL 14: BETALING

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist;
  2. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragings­ren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aange­merkt;
  3. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
  4. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  1. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
 5. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de weder­par­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplich­tin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schade­vergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendoms­voor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker ver­goeding van schade, gederfde winst en interest te vorde­ren.
 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebrui­ker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  2. Het bepaalde in sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toe­passing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de be­voegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 18 juli 2006